Prehrana na OŠ Sodražica

Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.

Trudimo se, da hrano učencem primerno postrežemo in jih motiviramo tudi za jedi, ki jih še ne poznajo ali odklanjajo.

Vrste prehrane

Na šoli nudimo dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Izbirajo lahko med običajnimi, ob predložitvi zdravniškega potrdila pripravljamo tudi dietne obroke. v letošnjem šolskem letu pa smo tudi uvedli projekt, da bi na šoli občasno nudili malico iz ekoloških živil oz. živil lokalnih pridelovalcev. Naše priporočilo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Razpored obrokov

Zajtrk od 6.30 do 7.00
Malica od 9.05 do 9.25 (mlajši)
od 9.55 do 10.15 (ostali)
Kosilo  od 11.30 do 13.45
Pop. malica od 13.00 do 14.00

 

V primerih, ko šolsko delo poteka po posebnem programu (dnevi dejavnosti, prireditve), se čas obrokov prilagodi dejavnostim.

Posebno pozornost namenjamo kulturi prehranjevanja. Pri vseh obrokih so prisotni učitelji in ostali strokovni delavci, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno).

Malico prinašajo dežurni učenci v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo.

Učenci podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo v spremstvu učiteljic podaljšanega bivanja. Učenci 6. do 9. razreda hodijo na kosilo sami.

Prijavo na šolsko prehrano

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši. Prijava se odda razredniku ali poslovni sekretarki v tajništvu šole v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu. Hrani se v računovodstvu do konca   šolskega leta, za katero je bila oddana.

Možna je tudi prijava na kosilo za posamezen dan do 8.30 ure zjutraj pri dežurnemu učencu, kjer učenec dobi evidenčni listek o prijavi za kosilo za tekoči dan.

Odjavljanje obrokov

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri računovodji ali poslovni sekretarki na telefonski številki 01 8350 552 ali 01 8350 550 oz pri vodji šolske prehrane na tel. 01 8350 559. Možno je poslati tudi elektronsko sporočilo na prehrana@os-sodrazica.si V primeru odsotnosti računovodje, vodje prehrane ali poslovne sekretarke, se preklic odda otrokovemu razredniku. Če je bila odjava posameznih obrokov subvencionirane malice podana ali računovodji ali poslovni sekretarki ali razredniku do 9.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava obrokov za nazaj ni mogoča.

Izjema je odjava kosil, ki  je možna tudi za tekoči dan do 8. ure zjutraj.

PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA V NAŠI OSNOVNI ŠOLI

V letošnjem šolskem letu se je naša šola vključila v projekt Shema šolskega sadja, ki je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Shema šolskega sadja eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Na voljo imamo točno določene vrste sadja in zelenjave lokalnih pridelovalcev, ekološke in integrirane pridelave. Na naši šoli  sadje in zelenjavo razdeljujemo enkrat tedensko, pred prvo šolsko uro. Tako hkrati poudarjamo pomen zajtrka in otroke navajamo na ta obrok.S projektom smo seznanili tudi starše na predstavitvi v šolski dvorani, ki jo je pripravila gospa Ana Ogorelec. V okviru projekta so učenci 3. in 4. razreda podaljšanega bivanja pod vodstvom ge. Maje Žitnik izdelali plakat, ki je razobešen na mestu razdeljevanja sadja in zelenjave.

Z razdeljevanjem sadja bomo nadaljevali vse do porabe sredstev.

Maja Žitnik, vodja šolske prehrane

Prijava / Odjava prehrane

En dan prej do 8.00:

POŠ Sv. Gregor

  • 01/8366-324

 

Dostopnost