Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica
Cesta Notranjskega odreda 10
1317 Sodražica
telefon: 01 83 50 550  fax: 01 83 50 560
Odgovorna uradna oseba: Majda Kovačič Cimperman, prof., ravnateljica
tel.: 01 83 50 551
majda.kovacic-cimperman@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  “http://os-sodrazica.splet.arnes.si/?p=55

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:
 • Osnovnošolsko izobraževanje
 • Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
 • Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica
  Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica
 • Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica
  Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica
 • Podružnična šola dr. Janeza Evangelista Kreka Sveti Gregor, Sveti Gregor 7, 1316 Ortnek
Organigram zavoda  Prenos

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Majda Kovačič Cimperman, prof., ravnateljica
tel.:  01 83 50 551
fax.: 01 83 50 560
majda.kovacic-cimperman@guest.arnes.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:
Državni predpisi: Register veljavnih predpisov za vzgojo in izobraževanje
Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: V postopku ni nobenega predloga predpisov.

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Vpis v vrtec pri osnovni šoli
 • Vpis v 1. razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje IJZ
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • Odločanje o dodelitvi sredstev za subvencionirano ŠVN in subvencionirano prehrano
 • Odločanje o dodelitvi statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje, in statusa učenca perspektivnega športnika

 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Jih ni.

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: Register zbirk osebnih podatkov: povezava
Seznam zbirk: Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:  Sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:
 • Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-sodrazica.si/ ob vsakem času.
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Do sedaj ni bilo zahtevkov!

 

Dostopnost